Kategorie
Badania

Media społecznościowe w pracy naukowców marketingu w Polsce

Zapraszam do lektury tekstu opartego na badaniach empirycznych a dotyczącego wykorzystania mediów społecznościowych przez akademików marketingu. Tekst ten jest pierwszym z kilku nadchodzących, poświęconym szeroko rozumianej cyfrowej transformacji szkół wyższych w Polsce.

Zapraszam do lektury, cytowania oraz dyskusji.

G. Mazurek (2018), Media społecznościowe w pracy akademików marketingu w Polsce – badania empiryczne, Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 6, no. 5, str. 45-56

Fragment dyskusji – podsumowania (warto jednak przeczytać cały tekst).

[…]

Niniejsza praca stanowi wkład do obszaru badań nad „cyfrowymi zwyczajami” środowiska akademickiego, przy czym główny nacisk kładzie się tu na kwestię tego, w jaki sposób wybrana grupa pracowników dydaktyczno-naukowych z Polski korzysta z mediów społecznościowych i jak postrzega media społecznościowe w kontekście ich potencjału i ograniczeń.

Podstawowym celem realizacji powyższych badań było zidentyfikowanie zakresu, celów oraz barier wykorzystania mediów społecznościowych w pracy naukowo-dydaktycznej akademików marketingu pracujących w polskich szkołach wyższych.

Wyniki analizy dowodzą, że społeczność akademików marketingu na polskich uczelniach korzysta z mediów społecznościowych w ograniczonym stopniu – korzystanie z nich zadeklarowała zaledwie połowa badanych. Głównymi powodami niekorzystania jest obawa o prywatność oraz brak czasu na zarządzanie treścią online. Wśród osób korzystających z social media dominuje chęć dowiadywania się o pracach innych naukowców oraz popularyzacja własnych badań naukowych. Wśród platform wykorzystywanych przez pracowników naukowo-dydaktycznych dominują ResearchGate, Facebook i LinkedIn. Nie potwierdziła się teza o ograniczonym korzystaniu z mediów społecznościowych przez pracowników najwyższego szczebla w hierarchii naukowej. Statystycznie istotną różnicę zaobserwowano jedynie w przypadku postrzeganych barier – a więc wśród pracowników niekorzystających z mediów społecznościowych. Nie zaobserwowano istotnych zależności aktywności online na poszczególnych portalach społecznościowych w internecie z ogółem cytowań publikacji w grupie badanej. Wszystkie wartości p wskazały, że zmienne nieistotnie były skorelowane między sobą przy poziomie istotności p > 0,05. Badani nie dostrzegają zatem wpływu obecności w mediach społecznościowych na zwiększenie cytowań ich prac. Wyniki te jednak należy traktować z dużą ostrożnością – wśród 169 badanych osób aż 45% wskazało, że nie zna liczby cytowań swoich prac, podobnie, 45% wskazało, iż nie zna wartości swojego indeksu Hirscha.

W badaniach respondenci bardzo silnie podkreślili chęć zintensyfikowania swoich działań w internecie – ponad 72% respondentów wskazało, że za 3 lata ich obecność w internecie będzie bardziej (53%) i zdecydowanie bardziej (19%) intensywna.

Kolejnym etapem badań będzie zbadanie wykorzystania i postrzegania mediów społecznościowych wśród studentów i ich oczekiwania co do wykorzystania social media w procesie nauczania.