Dla ALK

W tej sekcji wskazuję te wybrane działania w mojej dotychczasowej pracy, które moim zdaniem najsilniej oddziałują na całościowy rozwój naszej Uczelni.

 • Rozwój studiów w obszarze wpływu nowoczesnych technologii na zarządzanie. W 2012 roku zainicjowałem i koordynowałem powstanie nowych programów studiów magisterskich – Zarządzanie w Wirtualnym Środowisku (uznany przez MNISW jako jeden z 10 najbardziej innowacyjnych programów studiów w Polsce) oraz Management in Virtual Environments, dofinansowany grantem FSS na kwotę 1,2 mln złotych,  w 2017 roku przekształcony w Master in Management (Digital Marketing). Studia te – oraz analogiczne programy na poziomie podyplomowym (Marketing internetowy, Handel elektroniczny, Transformacja cyfrowa biznesu, Menedżer w Przemyśle 4.0) – rokrocznie przyciągają do Akademii setki nowych studentów z kraju i zagranicy.
 • Budowanie zespołu naukowego zajmującego się problematyką cyfryzacji w zarządzaniu. Rozwijam zespół młodych naukowców ALK, zajmujący się w sposób niezwykle dojrzały i ciekawy wieloma aspektami cyfrowej transformacji. 
 • Strategiczne partnerstwo z ESCP Business School. Rozwijam i koordynuję strategiczne porozumienie pomiędzy ALK a ESCP Business School, dzięki któremu m.in. mamy możliwość gościć co rok grupę około 80 studentów MBA ESCP, uczestniczyć w programie szkoleń korporacyjnych dla Canal +, tworzyć wspólne inicjatywy international PhD, korzystać z programu double degree w ramach studiów Master in Management. Obecnie tworząc sieć partnerską z koordynatorem. ESCP Business School, aplikujemy o uzyskanie statusu Uniwersytetu Europejskiego. Pracujemy również nad utworzeniem kolejnych inicjatyw na poziomie studiów magisterskich i licencjackich.
 • Współpraca z uczelniami na świecie. Wspieram Zespół Biura Współpracy z Zagranicą  i koordynuję jego pracę w zakresie zawierania umów partnerskich z najlepszymi szkołami na świecie (np. z Queens Business School w Kanadzie, ESCP, SKEMA we Francji czy Soongsil w Korei) oraz wielu innych inicjatyw skierowanych do naukowców, dydaktyków, ale przede wszystkim studentów.
 • Wspieranie cyfryzacji Uczelni. Jestem strategicznie – ale i też i operacyjnie – zaangażowany w wiele inicjatyw zmierzających do dalszej cyfryzacji Uczelni, szczególnie w obszarach, które ze względu na swoją naturę (raportowanie, sprawozdawanie) są dla kadry uciążliwe. Jestem również orędownikiem ciągłego wspierania naszej kadry w podnoszeniu kompetencji cyfrowych, przy równoczesnym respektowaniu tradycyjnych form nauczania i nie-cyfrowego spojrzenia na świat.
 • Budowanie pozycji naukowej. Poprzez swoją pracę naukową staram się wzmacniać potencjał ALK w ramach dyscypliny Zarządzanie. Przykładowo – w 2019 roku byłem jednym z najbardziej aktywnych publikacyjnie pracowników ALK, m.in. dzięki czterem tekstom opublikowanym w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych (skumulowany impact factor za rok 2019 wyniósł 11,24), pięciu tekstom w czasopismach z bazy Scopus, jednej monografii (profesorskiej) oraz podręcznikowi.
 • Budowanie kompetencji przyszłości wśród studentów. Poprzez swoją pracę dydaktyczną promuję świadomość istoty i wagi cyfrowej transformacji oraz wpływu internetu na marketing i zarządzanie. Oprócz przedmiotów specjalnościowych, tj. marketing internetowy, social media marketing, od 2019 roku każdy student Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku Zarządzanie ma okazję skorzystać z konwersatorium Cyfrowa transformacja, będącym elementem podstawowego bloku przedmiotów na tych studiach.
 • Społeczna odpowiedzialność uczelni. Promuję i staram się silnie popularyzować istotę społecznej odpowiedzialności oraz próbę pomiaru naszego – jako Uczelni – wpływu na społeczeństwo. Temu celowi służy m.in.: 
  • wdrożenie Business School Impact System, którego komisję oceniającą właśnie gościliśmy wirtualnie w murach ALK na początku kwietnia br., 
  • powołanie pełnomocnika ds. CSR, 
  • powołanie komórki wsparcia psychologicznego dla studentów i pracowników.
 • Wsparcie młodych pracowników nauki. Wspomagam naukowo młodych naukowców, zapraszając ich do zespołów badawczych i dając możliwość pracy z najlepszymi naukowcami, również z zagranicy.
 • Pozycjonowanie Uczelni na arenie międzynarodowej. Buduję pozycję Akademii w świecie międzynarodowej edukacji biznesowej, poprzez aktywny udział i nawiązywanie ścisłych relacji z osobami zarządzającymi takimi instytucjami, jak AACSB czy EFMD oraz rektorami wyróżniających się szkół biznesu, m.in. Wirtschaftsuniversitat Wien, Corvinus University, ESCP Business School Paris czy ESCP Business School Berlin.  
 • Pozycjonowanie Uczelni na arenie krajowej. Buduję pozycję Akademii w świecie krajowej edukacji poprzez m.in. pełnienie funkcji członka zarządu Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM, członka komisji międzynarodowej KRASP, członka zespołu oceniającego NAWA czy uczestnictwo w pracach różnych ciał naukowych i środowiskowych, ściśle współpracując z rektorami uczelni ekonomicznych i technicznych.
 • Wsparcie Fundacji Koźmińskich. Regularnie wspomagam działalność fundacji, której głównym celem działania jest wspomaganie naszych niezwykłych studentów. 

Za swoje największe osiągnięcie uważam stworzenie i kultywowanie wśród osób, z którymi współpracuję atmosfery zaufania, bezpośredniości, wzajemnego wspierania się i podążania za ambitnymi celami, a także – a może przede wszystkim – dużego zaangażowania w pracę dla Uczelni, która jest naszą wspólną wartością. Zaszczytem jest dla mnie praca z osobami oddanymi Akademii i tak pomysłowymi w różnych aspektach jej funkcjonowania.