Plany

Akademia Leona Koźmińskiego to Uczelnia ze wszech miar wyjątkowa. Cechuje ją wiele przymiotów: innowacyjność, entuzjazm, dalekowzroczność, misyjność, poszanowanie tradycyjnych wartości, sprawczość, odwaga, zwinność, ogromna ambicja. 

To dzięki nim, słyszymy często jako członkowie społeczności ALK, że „przecieramy szlaki”, „działamy ponadprzeciętnie” czy „tworzymy nowe standardy”. Patrzymy na świat bez kompleksów, nie tylko dostosowując się do nowych warunków, ale realnie wpływając na rzeczywistość, czyniąc to dla dobra studentów, nauki, społeczeństwa.

Naszymi atutami jest nasza wyjątkowa kultura, oddana kadra, umiędzynarodowienie, nowoczesne studia i badania na światowym poziomie. Dzięki naszym cechom i atutom, możemy odważnie myśleć o przyszłości. 

W kolejnych punktach chciałbym zaprezentować zarys swoich zamierzeń kierunkowych na kadencję 2020-2024.

Skonkretyzowaną strategię na kolejne lata będziemy tworzyć wspólnie z Kolegium Rektorskim i szeroko pojętym kierownictwem Uczelni.  Strategia ta będzie kontynuacją strategii z lat poprzednich, ale sytuacja, która nastąpiła na całym świecie, wymuszać może pewne jej modyfikacje, szczególnie w obszarze pozyskiwania kandydatów na studia, jak i form oraz treści nauczania. 

Niezależnie od tego jak szybko świat upora się z epidemią koronawirusa, będę dążył do tego by Akademia Leona Koźmińskiego umacniała pozycję niekwestionowanego lidera szkolnictwa biznesowego w Europie Środkowo-Wschodniej i jak najszybciej znalazła się w czołówce europejskich szkół biznesu (Top 15). Uważam, że osiągnięcie tego ambitnego celu jest jak najbardziej możliwe dzięki zespołowi jaki tworzymy, naszej konsekwencji w działaniu i unikatowej kulturze Uczelni – łączącej tradycyjne wartości akademickie z nowoczesnością, ambicję z odwagą oraz zaangażowanie z wiarą w sukces. 

Ogromną, unikatową wartością ALK, pozycjonującą Uczelnię w globalnym świecie edukacji są akredytacje międzynarodowe (EQUIS, AACSB, AMBA). Utrzymanie „potrójnej korony” oraz rozwój Uczelni, wg wytycznych jakie otrzymujemy od instytucji akredytacyjnych ma ogromne znaczenie dla budowania naszej pozycji i temu poświęcę sporo uwagi. 

W obszarze umiędzynarodowienia Akademia dążyć będzie do dalszego międzynarodowego usieciowienia na najwyższym poziomie. Budowanie ścisłych relacji z instytucjami kreującymi światową edukację ekonomiczną (np. EFMD, AACSB) czy zawieranie silnych sojuszy międzynarodowych z najlepszymi uczelniami stanowi naszą unikatową wartość, istotną dla studentów i pracowników. 

W obszarze kształcenia, Akademia przyjmując perspektywę odpowiedzialności za absolwenta, rozwija studia, które pod kierunkiem zaangażowanych liderów, charakteryzują się wysoką jakościąnowoczesnością co do formy i treści oraz odpowiadaniem na współczesne wymagania rynku pracy. Nauczanie jest ogromną wartością naszej Uczelni, dlatego też chciałbym, wspierać i nagradzać najlepszych dydaktyków.

W obszarze badań naukowych będziemy kontynuować program wspierania oraz nagradzania osiągnięć charakteryzujących się światową jakością. Nagradzane będzie również pozyskanie grantów badawczych. W najbliższych latach ALK będzie dążyć do uzyskania najwyższej noty w ocenie parametrycznej za okres 2017-2021 dla dyscypliny Zarządzanie oraz bardzo dobrej dla dyscyplin: Finanse i Ekonomia oraz Prawo. 

W obszarze studiów podyplomowych, Akademia będzie dynamicznie rozwijać ofertę studiów, w tym anglojęzycznych (m.in. programów MBA) oraz kursów, szkoleń i studiów oferowanych w modelu on-line. Będę dążył do coraz szerszego angażowania „młodej kadry ALK” w zajęcia na studiach MBA/exMBA oraz szkolenia i działania doradcze dla firm.

W obszarze administracji, będę dążył do dynamicznego rozwoju funkcji HR dla pracowników, m.in. poprzez wdrożenie portalu kompleksowej obsługi pracownika. Jednocześnie będę wspierał kształtowanie ścieżek rozwoju pracowników ALK oraz rozwój ich kompetencji. Niezwykle istotne jest dla mnie kształtowanie przyjaznego środowiska pracy oraz wzmocnienie komunikacji pomiędzy Władzami Uczelni a Zespołem. Uruchomienie nowych systemów informatycznych oraz nowej strony internetowej ma w zamierzeniach odciążyć wielu z nas od uciążliwych działań i pozwolić na realizację bardziej ambitnych zadań. Pragnę zapewnić zespół administracyjny Uczelni, że sprawna, przyjazna administracja jest dla mnie równie ważna, jak dydaktyka czy nauka.

W obszarze współpracy z otoczeniem będę zabiegał o utrzymanie dobrych relacji z instytucjami sektora publicznego oraz nawiązanie silnego partnerstwa  z podmiotami, charakteryzującymi się podobną charakterystyką jak nasza Akademia – tzw. „look alikes” relatywnie młodych, o uznanych markach, prywatnych, ze znaczącymi sukcesami na rynku zarówno krajowym, jak i międzynarodowym.

Akademia będzie intensywnie rozwijać działania ESR (etyka, zrównoważony rozwój, odpowiedzialność za środowisko) oraz popularyzować perspektywę pomiaru swojego wpływu na społeczeństwo. W tym kontekście, w miarę możliwości budżetowych będę rozwijać na Uczelni rozwiązania pro-ekologiczne. Zawsze z wielką chęcią będę angażował się i wspierał indywidualnie i instytucjonalnie akcje charytatywne. 

Będą zabiegał o regularne komunikowanie decyzji władz rektorskich, tak aby cała nasza społeczność była dobrze poinformowana. Jestem gotowy na wysłuchanie Państwa opinii, pomysłów i sugestii. Inicjatywa zespołu, proaktywność i szukanie rozwiązań jest unikatową cechą naszej kultury i również ją chciałbym pielęgnować. Deklaruję otwartość na innowacyjne projekty i prorozwojowe podejście.