Zawodowo

Pochodzę z Przemyśla, w którym przyszedłem na świat 27 grudnia 1976 roku. Po ukończeniu szkoły średniej zdecydowałem się na studia w Poznaniu, na ówczesnej Akademii Ekonomicznej, gdzie uzyskałem dwukrotnie tytuł naukowy magistra (w 2000 roku – na Wydziale Zarządzania – Międzynarodowe stosunki polityczno-gospodarcze oraz w 2001 roku na Wydziale Ekonomia – Publicystyka ekonomiczna i public relations). Moimi promotorami byli prof. Marian Gorynia oraz prof. Ryszard Ławniczak. W trakcie studiów w AE uzyskałem stypendium, dające mi możliwość wyjazdu na dwa lata do University of Tilburg, jednej z najlepszych holenderskich szkół biznesu. Pracowałem tam m.in. jako asystent i uzyskałem trzeci już tytuł magistra (Organization & Marketing). Po powrocie do Polski, w 2005 roku obroniłem pracę doktorską i uzyskałem stopień naukowy doktora w SGH. Praca dotyczyła dostosowań przedsiębiorstw notowanych na GPW do uwarunkowań „nowej gospodarki”. Promotorem pracy był prof. Andrzej Sznajder. 

W Akademii Leona Koźmińskiego pracuję od września 2005 roku, w Katedrze Marketingu – najpierw jako starszy asystent, następnie adiunkt, profesor nadzwyczajny, a od maja 2020 roku jako profesor tytularny. W 2017 roku ukończyłem program rozwojowy w IESE Business School w Barcelonie. Moim mentorem od pierwszych chwil w ALK był prof. Lechosław Garbarski.

PEŁNIONE FUNKCJE

W okresie 2012 – 2020 pełniłem funkcję Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą odpowiadając za całościową strategię umiędzynarodowienia, akredytacje międzynarodowe oraz marketing Uczelni. Poza uczelnią piastuję również szereg innych funkcji, bezpośrednio związanych z działalnością Akademii. Jestem:

  • członkiem Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, 
  • członkiem EFMD Advisory Board dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej, 
  • członkiem Zarządu Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Forum,
  • członkiem Zespołu oceniającego projekty o zasięgu międzynarodowym w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), 
  • prezydentem International Advisory Board francuskiej uczelni biznesowej ISC Paris. 

W latach 2016-2018 wspierałem również Ministra Cyfryzacji jako członek Rady ds. Cyfryzacji. 

DYDAKTYKA

Na naszej Uczelni koordynuję szereg programów studiów związanych z szeroko rozumianą cyfryzacją: Koźmiński MBA Digital, Marketing Internetowy, Handel Elektroniczny, Cyfrowa Transformacja Biznesu oraz Menedżer Przemysłu 4.0. W 2014 roku stworzyłem dwa programy studiów magisterskich – Zarządzanie w Wirtualnym Środowisku oraz Master in Management (in Virtual Environments), który został w 2017 roku przekształcony w Master in Digital Marketing. Od 2019 roku wprowadzono do programu studiów magisterskich z Zarządzania mój autorski przedmiot „Cyfrowa transformacja”. Na wszystkich wspominanych studiach corocznie kształcą się setki studentów, słuchaczy i menedżerów. Studia te są również platformą do współpracy naszej Akademii z wybitnymi praktykami, reprezentującymi wiele podmiotów uznawanych za innowacyjne, dzięki czemu ALK jest na rynku utożsamiana z nowoczesnością.

Byłem profesorem wizytującym m.in. w: ESCP Europe, SKEMA Business School i École de Management de Normandie (Francja), ISCTE (Portugalia), Nottingham Trent University (Wlk. Brytania), Soongsil University (Korea Płd.), Universidad del Pacifico (Peru), Univeristy of Reykjavik (Islandia). 

Prowadzę zajęcia na wszystkich poziomach kształcenia (licencjat, magister, BA, MA, podyplomowe, MBA, w tym executive MBA, dr), z takich przedmiotów jak m.in.: Marketing, Transformacja Cyfrowa, Marketing Internetowy, Social Media Marketing, Strategic Digital Marketing. 

BADANIA NAUKOWE

W pracy badawczej specjalizuję się w tematyce transformacji cyfrowej organizacji, e-handlu oraz marketingu cyfrowego. Szczególnie interesuję się zmianami, jakie procesy digitalizacji wywołują w sektorze szkolnictwa wyższego. W swoim dorobku naukowym posiadam 3 monografie, 5 artykułów z listy JCR (skumulowany IF za 2019 to 11,28), kilkadziesiąt anglo- i polskojęzycznych rozdziałów, dziesiątki artykułów naukowych i innych opracowań opublikowanych m.in. w Emerald Publishing, Routledge, European Management Journal, Business Horizons, Journal of Management Analytics, Harvard Business Review Polska, Economic and Business Review, Entrepreneurial Business and Economics Review, Contemporary Management Research, Central European Business Review. Mój indeks Hirscha wynosi 11, zaś Google Scholar notuje 590 cytowań moich prac.

Jestem autorem książki „Transformacja cyfrowa – perspektywa marketingu” (PWN, 2019) oraz redaktorem i współautorem podręcznika „E-marketing – planowanie, narzędzia i praktyka” (Poltext, 2018), wyróżnionego na początku 2020 roku przez Polską Akademię Nauk jako wiodący podręcznik w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości.

Do tej pory kierowałem kilkoma dużymi grantami badawczymi, m.in. projektem naukowo-badawczo-dydaktycznym  o wartości 1,2 mln złotych, finansowanym ze źródeł europejskich FRSE/FSS oraz trzema krajowymi projektami badawczymi finansowanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Aktywnie współpracuję również w międzynarodowych zespołach naukowych – jestem członkiem centrum badawczego Big Data Research Center przy ESCP Europe Business School. 

Wypromowałem dwóch doktorów, pracuję z sześcioma młodymi naukowcami nad ukończeniem ich rozpraw doktorskich – są to rozprawy dotykające takiej problematyki jak: marka osobista w świecie Internetu, rola prywatności klientów w kreowaniu relacji z markami, dojrzałość cyfrowa organizacji, automatyzacja marketingu, sztuczna inteligencja w marketingu czy etnocentryzm konsumencki. 

Mój dorobek naukowy jest dostępny m.in. na Google Scholar i Research Gate.

WYRÓŻNIENIA

Wielokrotnie uzyskałem nagrody za osiągnięcia publikacyjne i naukowe. W 2014 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyróżnił mnie medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. W 2015 roku uzyskałem statuetkę LUMEN wręczaną dla liderów zarządzania uczelnią (kategoria: umiędzynarodowienie). W 2017 roku otrzymałem statuetkę Eduinspirator (FRSE) dla osób, które działają aktywnie w obszarze edukacji,  przyczyniając się do pozytywnych zmian w otoczeniu. W 2020 roku wyróżniono mnie nagrodą Gwiazda Umiędzynarodowienia w kategorii Badania naukowe przyznawaną przez fundację „Perspektywy”. 

Ściśle współpracuję ze środowiskiem gospodarki elektronicznej, m.in. z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji, Izbą Gospodarki Elektronicznej, Fundacją Digital Poland i Interactive Advertising Bureau. Realizowałem projekty konsultingowe m.in. dla takich marek jak: Senat RP, Nokia, Nikon, Polpharma, Egmont, PZU, Michelin, IKEA, Mars Corp., Vivus.